2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2009.

Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Izrada, ispitivanje, isporuka i montaža energetskog transformatora 31,5/31,5/10,5 MVA na lokaciji trafostanice 110/20kV Rimski Šančevi i izrada projektno tehničke dokumentacije.

Godina: 2009
Investitor:

AD 8 Mart Beograd Poslovna jedinica Subotica

Izvođenje radova na ugradnji opreme i materijala za zamenu postojeće opreme i pripadajućih delova TS AD 8 Mart.

Godina: 2009
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Labudnjača.

Godina: 2009
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Berava.

Godina: 2009
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Živa.

Godina: 2009
Investitor:

Petar Gojković Sombor

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3 u Somboru.

Godina: 2009
Investitor:

Lafarge BFC Beočin

Projektovanje, nabavka i ugradnja NN bloka u trafostanici MBTS PK Mutalj u Beočinu.

Godina: 2009
Investitor:

Kompanija Somborputevi a.d. Sombor

Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica na teritoriji grada Sombora: Urbani mobilijar i instalacija javne i dekorativne rasvete 

Godina: 2009
Investitor:

General auto d.o.o. Novi Sad

Izvođenje radova dogradnje trafostanice MBTS Sentandrejska 20/0,4kV, 1x630kVA na 2x630kVA.

Godina: 2009
Investitor:

Kompanija Somborputevi a.d. Sombor

Izvođenje elektroinstalacionih radova na pet crpnih stanica na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bukovac.

Godina: 2009
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvete "Venac" u Somboru.

Godina: 2009
Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Isporuka, montaža i puštanje u pogon postrojenja 20kV i zaštitno upravljačke opreme za RP 20kV Tavankut.

Godina: 2009
Investitor:

Muzej Grada Novog Sada Petrovaradin

Izvođenje elektroinstalacionih radova rasvete u podzemnim vojnim galerijama.

Godina: 2009
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Javna rasveta na biciklističkoj stazi kraj kanala.

Godina: 2009
Investitor:

Bojagić d.o.o. Sombor

Izvođenje radova elektroinstalacije na stambenom objektu u Somboru.

Godina: 2009
Investitor:

Budućnost a.d. Novi Sad

Radovi na postavljanju privremene TS PC Rebrača.

Godina: 2009