Ekologija

Somborelektro d.o.o. Sombor, kao preduzeće koje je posvećeno održivom razvoju, predano radi na minimiziranju i eliminisanju svih uticaja na životnu sredinu koji jesu ili bi mogli biti prouzrokovani njegovim aktivnostima. Težnja za poboljšanje učinka zaštite životne sredine ogleda se u:

  • Identifikovanju svih aktivnosti, proizvoda i usluga preduzeća, koji bi mogli imati negativan uticaj na životnu sredinu. Identifikovani značajni aspekti pažljivo se kontrolišu i prate,
  • Rad u skladu sa relevantnim zakonima, standardima, kao i definisanje i primena internih pravila i propisa u skladu sa zahtevima sistema za upravljanje zaštitom životne sredine,
  • Praćenje, merenje, smanjenje i sprečavanje ispuštanja zagađujućih materija u životnu sredinu, bilo da je u pitanju vazduh, voda ili zemljište,
  • Očuvanje prirodnih resursa smanjenjem upotrebe tradicionalnih goriva i sirovina i zamenom odgovarajućim alternativnim gorivima i sirovinama,
  • Integrisano upravljanje otpadom, sa posebnim akcentom na smanjenje stvaranja opasnog i ostalih vrsta otpada, na ponovnu upotrebu i recikliranje materijala gde je to moguće, kao i odlaganje otpada na odgovoran i bezbedan način,
  • Zaštitu i obnavljanje biodiverziteta na mestu izvođenja aktivnosti i u njegovom okruženju, kao i smanjenje negativnog vizuelnog uticaja na predele,
  • Nastojanje da se politika preduzeća o očuvanju životne sredine učini transparentnom za sve zaposlene i sve spoljne zainteresovane strane, što podrazumeva i komuniciranje sa njima o svim relevantnim temama,
  • Obuku i podsticanje zaposlenih da deluju preventivno i da neprekidno rade na poboljšanju zaštite životne sredine,
  • Interakciju sa svim zainteresovanim stranama, a naročito u smislu ohrabrivanja dobavljača i podizvođača da podržavaju i primenjuju standarde koji se odnose na očuvanje životne sredine.