Beton
- je složen građevinski materijal koji se spravlja mešanjem agregata (pesak i šljunak), vode, cementa i malih količina hemijskih dodataka (aditiva). Sveže pomešani cementni prah sa vodom stvara cementnu pastu. Odmah nakon mešanja počinje hemijski vrlo složen proces hidratacije. Hemijske reakcije propraćene su fizičkim procesima – očvršćavanje cementne paste.

Agregat
- čini 70 – 80 % mase betona.
Najčešće se koristi prirodni (rečni) šljunak i pesak koji imaju takav oblik zrna da povoljno utiču na ugradivost i obradivost ili drobljeni krupan i sitan agregat koga karakteriše bolji homogeni sastav, oštroivičnost i bolja adhezija sa očvrslim cementom.
Beton se može spravljati i od drugih materijala. Na primer, prirodni agregati mogu biti zamenjeni agregatima napravljenim od recikliranog betona.
Vrste frakcionisanog kamenog agregata koje se mogu koristiti za spravljanje betona, a koje podležu atestiranju, obim i postupci ispitivanja, granične vrednosti karakteristika kvaliteta agregata, statistička obrada rezultata ispitivanja, izdavanje sertifikata i označavanje proizvoda koji se stavlja na tržište Republike Srbije, utvrđene su Naredbom o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt ("Sl. list SFRJ", br. 41/87).

Cement
- učestvuje u betonu sa svega 10 – 20 % po masi, ali ima veoma veliki uticaj na svojstva betona.
Proizvodnja portland cementa je složen tehnološki proces koji se sastoji iz dva osnovna koraka. U prvom se toplotnom obradom ulazne sirovine bitno menjaju stvarajući cementni klinker. U drugom, mlevenjem klinkera sa gipsom nastaje konačni proizvod – cement.

Izbor cementa treba vršiti na osnovu njegovih svojstava i to:

  • Čvrstoće i brzine rasta čvrstoće (klasa cementa)
  • Toplote hidratacije
  • Hemijske otpornosti.

Zahtevi u pogledu kvaliteta cementa koji se ugrađuje u betonske konstrukcije, zatim postupci za ocenjivanje usaglašenosti cementa, znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti, kao i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, utvrđeni su Pravilnikom o kvalitetu cementa ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013 i 44/2014).

Aditivi
- (hemijski dodaci betonu) su supstance koje svojim fizičkim, hemijskim ili kombinovanim delovanjem utiču na poboljšanje određenih svojstava svežeg i/ili očvrslog betona. Doziranje aditiva je obično oko 5 % mase cementa, i dodaju se pri spravljanju betonske mešavine.
Pogodnost aditiva za upotrebu kao dodatka za spravljanje betona potvrđuje se proverom ispunjenosti zahteva propisanih Naredbom o obaveznom atestiranju dodataka betonu ("Sl. list SFRJ", br. 34/1985).
Isti propis utvrđuje i tipove dodataka betonu koje podležu obaveznom atestiranju, karakteristike kvaliteta dodataka betonu koje se ispituju i metode ispitivanja, zatim postupak atestiranja i označavanje dodataka betonu koji se stavljaju na tržište Republike Srbije.

Voda
- predstavlja neophodni sastojak svake betonske mešavine, pošto je samo uz njeno prisustvo moguće odvijanje procesa hidratacije cementa. Pored toga, voda u svežem betonu je značajna i kao sastojak putem koje se ostvaruje potreban viskozitet betonske smeše, odnosno kao sastojak koji omogućava efikasno ugrađivanje i završnu obradu betona. Voda za spravljanje betona ne sme da sadrži sastojke koji mogu nepovoljno da utiču na proces hidratacije cementa, kao ni takve sastojke koji mogu da budu uzročnici korozije armature (čelika) u armiranobetonskim konstrukcijama.
Voda za piće praktično uvek zadovoljava navedene uslove, pa ona može da se upotrebi za spravljanje betona i bez posebnog dokazivanja podobnosti. Međutim, u svim ostalim slučajevima voda za spravljanje betona mora da zadovolji zahteve propisane srpskim standardom SRPS U.M1.058:1985 – Beton; Voda za spravljanje betona - Tehnički uslovi i metode ispitivanja.

Konzistencija
- Postoje četiri vrste konzistencije betona: kruta, slabo plastična, plastična i tečna.
Konzistencija svežeg betona predstavlja skup svih svojstava svežeg betona koja utiču na njegovu ugradivost i obradivost. Konzistenciju svežeg betona možemo još definisati i kao stepen krutosti, odnosno pokretljivosti svežeg betona.

Proizvodimo klasične i pumpane betone:
MB 10/4; MB 10/3; MB 15/4; MB 15/3; MB 20/4; MB 20/3; MB 25/ 4; MB 25/3; MB 30/4; MB 30/3; MB 35/4; MB 35/3; MB 40/4; MB 40/3